ตารางอธิบายรหัสหัวเทียน

เบอร์หัวเทียน เอ็นจีเค เป็นพื้นฐานในการเลือกหัวเทียน ตามที่โรงงานผู้ผลิตกำหนด

กดเพื่อขยายภาพ

กดเพื่อขยายภาพ

กดเพื่อขยายภาพ