Loading...
SP Symbol Explanation2018-11-01T03:56:32+00:00

ตารางอธิบายรหัสหัวเทียน

เบอร์หัวเทียน เอ็นจีเค เป็นพื้นฐานในการเลือกหัวเทียน ตามที่โรงงานผู้ผลิตกำหนด

กดเพื่อขยายภาพ

กดเพื่อขยายภาพ

กดเพื่อขยายภาพ